نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

Spreader لیفت

Spreader بـرای کمربنـد ایمنـی NEWTON، کـه امـکان فـرودعمـودی (بـرای فضاهـای محـدود) را فراهـم می‌آورد.

طنـاب لنیـارد LEZARD

طنـاب لنیـارد Helivac بـا قابلیـت تامیـن امنیـت در طـول مراحـل رسـاندن مصـدوم بـه محـل امـن / احیـاء مصـدوم. طنــاب لنیــارد

طناب لنیارد دوبل ABSORBICA-Y

طناب لنیارد دوبل با جاذب انرژی، قالب قفل شونده captive و اتصالات MGO تعبیه شده در آن. ایـن محصـول، بـرای

طناب لنیارد قابل تنظیم GRILLON HOOK

طنــاب لنیــارد قابــل تنظیــم HOOK GRILLON ، بــرای سیســتم‌های تثبیــت موقعیــت کار در ارتفــاع مــورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد تـا تجهیـزات

قلاب قفل شونده Am’D

قـاب قفـل شـونده (کارابیـن) آلومینیومـی نامتقـارن Am`D، دارای یـک قطعـه D شـکل اسـت کـه بـه خصـوص بـرای اتصـال بـه تجهیـزات

کلاه ایمنی VERTEX BEST

VERTEX BEST، بـا داشـتن بنـد چانـه‌ای قـوی، اسـتاندارد لازم برای حفاظـت از سـر کارگران، هنـگام کار در ارتفـاع را فراهـم

کلاه ایمنی VERTEX VENT

کاله ایمنـی VERTEX VENT، بـا داشـتن بنـد چانـه‌ای قـوی، اسـتاندارد لازم بـرای حفاظـت از ســر کارگــران، هنــگام کار در ارتفــاع

کمربند ایمنی AVAO BOD / AVAO BOD FAST

کمربنـد مهـار کننـده در برابـر سـقوط، تثبیـت کننده موقعیـت کار و تعلیـق در ارتفـاع مـدلBOD AVAO ، با هـدف ایجـاد

کمربند ایمنی NEWTON

کار بـا ایـن مـدل از کمربنـد ایمنـی، راحـت و اسـتفاده از آن آسـان اسـت. اتصـال دهندههـای MGO (اتصــال دهنده‌هــای قفــل

کمربند ایمنی SEQUOIA SRT

کمربنـد ایمنـی مجهـز بـه جایـگاه محافظـت در برابـر درخـت (Tree Care Seat) بـرای اسـتفاده از تکنیـک صعـود توسـط یـک طنـاب.

کیسه ابزار TOOLBAG

کیسـه ابـزار TOOLBAG ، اجـازه مـی دهـد تـا کاربـر در حالـی کـه بـه صـورت معلـق مشـغول بـه کار اسـت، ابزارآلات

متوقف کننده سقوط ASAP

متوقف کننده سقوط دارای ویژگی متحرک بودن. ASAP، بـا داشـتن سیسـتم قفـل شـونده منحصـر بـه فـرد آن، یـک محصـول مرجـع