Showing all 6 results

نمایش 9 24 36

ایرلاین دراگر

طیـف سیسـتم‌های تنفسـی ایرلاین دراگـر بـا اسـتفاده از تکنولـوژی و مـواد پیشـرفته طراحـی شــده بــرای اســتفاده در مکان هایــی کــه

تجهیزات ایرلاین Dräger AF 1400

یک فیلتر یونیت ایرلاین که اتصال به تمام کمربند یا شانه بند ها را تضمین می کند.

تجهیزات فرار Dräger Parat 3000

هنگامی کـه آلاینده‌های خطرنـاک در محیـط کار وجـود داشـته باشــد، بایــد توجــه داشــت کــه ممکــن اســت آنهــا در محیــط منتشـر

دستگاه تنفسی فرار (Drager saver CF (EEBA

دسـتگاه تنفسـی فـرار Drager Saver CF‌‌ ‌‌بـا جریـان دائمـی هـوا ، فـراری ایمـن ، موثـر و سـاده ای را از

دستگاه تنفسی فردی Dräger PSS 7000

‌Drader ‌PSS‌ 7000 نسـل جدیـدی از دسـتگاه‌های تنفسـی فـردی (SCBA) اسـت کـه راحتـی، دوام و ایمنـی را مطابـق بـا معتبرتریـن

ماسک تمام صورت Dräger Full Face Mask

ماســک تنفســی Panorama‌ nova‌ &‌ FPS ‌7000 مطابــق بــا بالاترین اسـتانداردهای حفاظـت و کیفیـت می‌باشـد. طـی دهه‌هـای گذشـته بـه جهـان