اسپرینکلرها

بوستر پمپ‌ها

دتکتور ، آژیر و شستی‌ ها

فلش‌کننده‌های اتوماتیک

کنترل پنل و نشت‌یاب‌ها